7-sinf zoologiya fanidan test savollari

7-sinf o'quvchilari uchun zoologiya fanidan online test savollari
Test savollari soni: 30 ta
Bajarish uchun ajratilgan vaqt: 60 daqiqa

Sizga omad yor bo'lsin!

Manba

Barcha ma'lumotlarni to'g'ri kiriting.

Bronza qo’ng’izining tuyg’u va tam bilish organini aniqlang.

Yomg‘ir chuvalchangining askaridadan farqli
jihatlarni aniqlang.
1) erkin hayot kechiradi; 2) yassi vhuvalchanglardan kelib chiqqan; 3) noto’g’ri metamarfoz bilan rivojlanadi; 4) parazit organizm; 5) ichki organlari tana bo‘shlig‘ida joylashadi; 6) erkagining jinsiy sistemasi

Quyidagi qaysi belgilar yomg’ir chuvalchangiga tegishli.
1) ayrim nerv tugunlaridan teriga, boshqa nerv tugunlaridan ichki organlarga nervlar chiqadi; 2) suvsizlik natijasida tana massasini ko’p yo’qotib, suv mavjudligida yana tez tiklaydi; 3) hamma nerv tugunlaridan teriga va ichki organlariga nervlar chiqadi; 4) yozgi uyquga kiradi; 5) metomorfozli rivojlanadi

Quyidagilar orasidan tikanlari bo’ladigan o'simliklarni ajrating.
1) burchoq; 2) zirk; 3) no‘xat; 4) do’lana; 5) yovvoyi sabzi; 6) oq akatsiya; 7) na’matak; 8) malina.

Tikandum qaysi turkumga mansub?

Arxeopteriks va yirtqich tishli kaltakesakdagi qaysi umumiy xususiyatlar sudralib yuruvchilarga o‘xshaydi?
1) jag‘larining bo‘lishi; 2) dumining uzunligi; 3) tishlarining bo‘lishi; 4) tishlarining ixtisoslashganligi; 5) oyoqlarining tanada joylashishi; 6) oyoqlarining kaltaligi; 7) oldingi oyoqlarining tuzilishi; 8) tana qoplami

Asalarining qaysi organlari soni ko’zlari soniga teng?

Askaridaning yomg‘ir chuvalchangidan farqli
jihatlarni aniqlang.
1) parazit organizm; 2) halqum atrofi nerv
halqasiga ega; 3) tuxumidan lichinka rivojlanadi;
4) erkin hayot kechiradi; 5) ichki organlari tana
bo‘shlig‘ida joylashadi; 6) germafrodit hayvon

104.Qaysi tovuq zoti tullash davrida tuxum qo‘ymaydi?
1- kornuel; 2- pervomaysk; 3- ukraina; 4- nyugempshir;
5- lekgorn; 6- plimutrok; 7- rus oq tovug’i; 8- zagorsk.

Go'shti uchun ovlanadigan qisqichbaqasimonlar (I) va molluskalarni (II) belgilang. 1) dafniya; 2) siklop; 3) dreysena; 4) taroqcha; 5) midiya; 6) omar; 7) perlovitsa;
8) krevetka; 9) ustritsa; 10) langust

Erkak asalarilarga mos kelmaydigan belgilami ko‘rsating.
1) qishda nobud bo’ladi; 2) nashtari yo‘q; 3) ishchilarga nisbatan yirik; 4) ishchilarga nisbatan kichik; 5) mo‘ylovi yaxshi rivojlanmagan; 6) urug‘lanmagan tuxum hujayradan rivojlanadi; 7) orqa oyog’idagi savatchada gul changini yig‘adi; 8) og‘zi kemiruvchi- so’ruvchi; 9) og‘iz organi yaxshi rivojlanmagan; 10) mumdan katak yasaydi;
11) urug’langan tuxum hujayradan rivojlanadi; 12) ko'zi yaxshi rivojlangan; 13) nashtari bor.

Molyuskalar tipining ikki pallalilar sinfiga xos xususiyatlarni aniqlang.
1) yopuvchi muskuli bitta; 2) yopuvchi muskuli bir juft; 3) tana bo’shlig’i suyuqlik bilan to’lgan; 4) ontogenezi metomorfoz bilan boradi; 5) oyog’I kuraksimon o’simta; 6) lichinkasining chig’anog’ida tishchalar bor; 7) ayrim baqachanoqlar daraxt kurtagiga o’xshaydi; 8) qishda bir, yozda ikkinchi xil rangda bo’ladi

Oshqozoni to'rt (a.), bir (b.), ikki (c.) bo'lmali umurtqali hayvonlarni aniqlang.
1) langust; 2) karkidon; 3) maral: 4) moyqut: 5) kuropatka: 6) qisqichbaqa; 7) arxar; 8) tapir; 9) jirafa; 10) qulon

Ayrim hayvonlarda tovush kuchaytirgich vazifasini bajaradigan organlarini belgilang. 1) chirildoqning mo‘ylovlari; 2) baliqning yon chiziqlari; 3) baliqning suzgich pufagi; 4) baqaning o‘rta qulog‘i; 5) baqaning rezonatorlari; 6) erkak arining xartumchasi

Termitning postembrional davri qanday bosqichlardan iborat?

) povituxa; 2) oq peshona koputsin; 3) triton;
4) shimpanze; 5) gorilla; 6) orangutan; 7) o’rgimchak maymun; 8) korsak

Asalarining ishchilariga mos keluvchi belgilarni ko'rsating;
1) nishtari bor; 2) nishtari yo'q; 3) nisbatan yirik; 4) nisbatan kichik; 5) jig’ildoni rivojlangan 6) jig’ildoni rivojlanmagan7) orqa oyog'idagi savatchada gul changini yig'adi; 8) gul nektari jig’ildonida asalga aylanadi; 9) og'iz organi yaxshi rivojlanmagan; 10) pastki jag’lari yordamida mumdan katak yasaydi; 11) urug'langan tuxum hujayradan rivojlanadi; 12) urug'lanmagan tuxum hujayradan rivojlanadi;

Quyidagi atamalar qaysi sistematik birliklarni
ifodalaydi.
1) xivchinlilar; 2) qoqio‘tdosh!ar;
3) ismaloq; 4) mushuksimonlar; 5) ituzum;
6) amfibiya; 7) ssifoid meduza;

a) sinf b) oila c) turkum

Quyidagi keltirilgan misollarning qaysilari idioadaptatsiyaga misol bo’lmaydi?
1) kemiruvchilarda kurak tishining o’sishi; 2) jinsiy ko’payishning paydo bo’lishi; 3) hasharotxo’r sutemizivchilarning quruqlikda yashovchi formalarini kelib chiqishi; 4) sudralib yuruvchilarda ichki urug’lanish;
5) lansetnikda naysimon nerv sistemasininh paydo bo’lishi; 6) jigar qurtining tanasining barsimon shakl.

Quyidagi qaysi o’simliklar O’zbekiston “Qizil kitob” iga kiritilgan?

Quyidagi hayvonlami tana qoplami bilan juftlab belgilang. A.) jayra; b.) yexidna; c.) gekkon; d.) muflon;
1) jun; 2) uzun ninalar; 3) uzun qillar; 4) muguz tangachalar; 5) suyak tangachalar; 6) tivit

Bronza qo’ng’izining hid bilish organini aniqlang.

Bronza qo’ng’izining teri sezgi organini aniqlang.

Baqa (I) va it (II) ning orqa hamda qushlarning (III) oyoqlari qanday qismlardan iborat? 1) son; 2) boldir;
3) tovon; 4) panja; 5) ilik; 6) bilak

Yashil bronza qo'ng'izining jinsiy sistemasini aniqlang

Qisqichbaqasimonlarda eshitish (1), muvozanat (2) va hid bilish hamda tuyg’u organlariga (3) nerv qayerdan kelishini aniqlang.
a. halqumusti nerv tugunidan b. halqumosti nerv tuginidan c. qorin nerv tugunidan.

Gidraning xivchinli (1), amyobasimon (2) va muskul tolali (3) hujayralarini aniqlang.
a.) spermatozoid; b.) endoderma hujayrasi; c.) tuxum hujayra; d.) teri-muskul hujayrasi

Quyidagi belgilarning qaysilari bosh skeletsizlar uchun xos emas?
1) yurakning yo’qligi; 2) nerv sistemasining yo’qligi;
3) xordaning butun umri davomida saqlanishi; 4) xordaning faqat lichinkalik davrida bo’lishi; 5) nerv sistemasining naysimon bo’lishi; 6) blastuladagi hujayralar soning 3000 yetishi; 7) mezodermaning yo’qligi; 8) blastula devorining birlanchi tana bo’shlig’iga botib kirishi hisobiga gastrulaning hosil bo’lishi; 9) blastula devorining qat-qat joylashivu hisobiga gastrulaning hosil bo’lishi.

Qaysi organizmlarda xorda (a.), nerv nayi (b.),
jabra yoriqlari (c.) faqat embrional davrda
mavjud bo‘ladi?
1) triton; 2) kvaksha; 3) sterlyad;
4) morj; 5) oqbiqin delfin; 6) assidiya;
7)so’fito’rg’ay; 8) taroqli

Musichada (a.) va yomg'ir chuvalchangida (b.) jig'ildon qaysi a'zodan hosil bo'ladi?
1- qizilo'ngachning keyingi qismi; 2- halqumning oldingi qismi; 3- hiqildoqning kengaygan qismi; 4- muskulli oshqozonning oldingi qismi.

0%