Report a question

You cannot submit an empty report. Please add some details.

Pedagogik mahoratdan 400 ta test

?‍?Pedagogik mahoratdan 400 ta test.

Har safar kirganingizda sizga ixtiyoriy 30 ta test beriladi.

Bajarish uchun ajratilgan vaqt: 45 daqiqa

➡️Pedagoglarga jo'natib qo'yamiz!

Manba: Super Matematika

Barcha ma'lumotlarni to'g'ri kiriting.

O‘qituvchi faoliyati va o‘quvchilar bilish faoliyatining xususiyatini belgilaydigan asosiy qoidalar nima deb yuritiladi?

O‘spirinlik davri xususiyatlari tahlilida qaysi sifat alohida ahamiyat kasb etadi?

Nazoratning diagnostik funksiyasi deganda nimani tushunasiz?

O‘qituvchining pedagogik faoliyati turlari - bu ...

Tarbiyalanuvchining xatti-harakati va faoliyatiga ijobiy baho berish asosida unga ishonch bildirish, ko‘nglim ko‘tarish va uni qo‘llab-quwatlash metodidir. Ushbu ta’rif qaysi tarbiya metodga nisbatan qo‘llanilgan.

Metod nima?

Pedagogikanig asosiy kategoriyalaridan biri bo‘lgan tarbiyaga qaysi qatorda to‘g‘ri ta’rif berilgan?

Reproduktiv darajasi uchun pedagogik texnologiya usulida ta’lim - qanaqa jarayon sifatida tashkil etiladi?

Buyuk didaktika”asari muallifi kim?

Yuqori malakali mutaxassisni tayyorlaydi va ulardan foydalanadi, ilg‘or pedagogik va axborot texnologiyalarini ishlab chiqadi. Ushbu ta’rif KTMD ning qaysi tarkibiy qismiga tegishli?

Ko‘pgina maktablarda orqadagi partalarda xuddi xo‘rlanganlardek,ma’yus,serjahl, hamma narsaga beparvo qaraydigan,ulgurmovchi bolalar o‘tirishini o‘ylasam yuragim orqaga tortib ketadi. Bu g‘oya kimning qaysi asarida keltirilgan.

Lotinchadan tarjima qilinganda dumaloqlashuv”, kurralashuv” ma’nolarini beruvchi so‘z qaysi qatorda keltirilgan?

Pedagogik texnologiyaning asosiy vazifalari nimalardan iborat?

Pedagogik diagnostikaga kim asos solgan?

Ta’sirli og‘zaki nutq bu qanday vosita turi.

Bilim olishning asosiy manbai bo‘yicha o‘qitish (ta’lim.) metodlariga qaysilar kiradi?

O‘quvchilar bilim, ko‘nikma, malakalarini tashxislashning zaruriy tarkibiy qismilari nima?

O‘quvchi shaxsini g‘oyaviy va ma’naviy-axloqiy jihatdan shakllantirishda o‘qituvchining jonli so‘zi eng ta’sirchan metod hisoblanadi” ushbu ta’rif qaysi tarbiya metodga tegishli?

Pedagogik muammolar muvofaqiyatini ta’minlovchi asosiy omillar.

Metodologiya- qanday ta’limot?

Onalikni himoya etishga qaratilgan konvensiya qachon qabul qilingan?

Noverbal nutq turlari to‘g‘ri keltirilgan qatorni toping?

Inson huquqlari umumiy deklaratsiyasi qachon qabul qilingan?

Yangilik kiritishning muhim sharti nima?

Empatiya deganda nimani tushunasiz?

“Ta’lim tеxnologiyasi” nazariyasining shakllanish bosqichlari necha bosqichdan iborat .

“Bizning Pedagogik ishda hamma narsani oxir-oqibat mahorat hal etadi” degan fikr muallifi.

Ko‘nikma deb nimaga aytiladi?

Taniqli bolgar pedagogi I.Marev didaktikani rivojlanish bosqichlarini nechi bosqichda ko‘rsatgan?

Gnoseologiyaning lug‘aviy ma’nosi nima?

0%